Hostel Cosmopolitan Banská Štiavnica

 1. V hosteli môže byť ubytovaný hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby a je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom je hosť povinný predložiť pracovníkovi recepcie pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. Ubytovať je možné aj hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste hostela. Pri prihlasovaní pobytu cudzincov postupujeme podľa osobitnej právnej úpravy.
 2. Hostel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 3. Hosťa je možné ubytovať od 14.oo hod, vo výnimočných prípadoch aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté a izba je pripravená.
 4. Hosť je povinný odhlásiť pobyt a uvoľniť izbu najneskôr do 10.oo hod, ak čas odchodu nebol dohodnutý inak. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu hostel účtovať poplatok podľa Cenníka služieb a ubytovania .
 5. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hostel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Hosť platí účet za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla vopred, pri nastúpení pobytu resp. ak bolo dohodnuté po skončení pobytu, alebo inak.
 7. V izbe ani v ostatných priestoroch hostela a jeho prevádzkach nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo manažéra premiestňovať zariadenie, robiť úpravy, vykonávať akékoľvek zásahy do elektrickej siete a inej inštalácie.
 8. V priestoroch hostela a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka používania elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu.
 9. Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hostela.
 10. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe, ani v ostatných priestoroch hostela.
 11. V čase od 22 00 hod do 6 00 hod sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Spoločenské akcie sú povolené aj po 22 00 hod so súhlasom zodpovedného pracovníka, ale len v priestoroch na to určených.
 12. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločenské priestory hostela. V izbe kde je hosť ubytovaný, môže prijímať návštevy so súhlasom zodpovedného pracovníka.
 13. Pred odchodom z izby je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, uzavrieť okná a balkónové dvere a zavrieť vchodové dvere do izby. Kľúče odovzdať na recepcii, ak nebolo dohodnuté inak.
 14. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia zodpovedá za škodu spôsobenú na odložených alebo na vnesených veciach, ktoré si hosť doniesol alebo boli mu donesené, a to len v prípadoch, keď išlo o priestory vyhradené na ubytovanie pokiaľ tieto hosť riadne uzavrel, alebo boli za účelom uloženia odovzdané pracovníkovi hostela.
 15. V prípade finančnej hotovosti a iných cenností zodpovedá prevádzkovateľ len vtedy, keď boli na požiadanie hosťa uložené do firemného trezoru.
 16. Hosť má právo na náhradu škody len v prípade, že si škodu uplatní do 7 dní od skončenia pobytu v ubytovacom zariadení.
 17. Psov a iné zvieratá ubytovávame za poplatok podľa Cenníka služieb a ubytovania.
 18. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 19. Hosť je povinný dodržať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade jeho porušenia má prevádzkovateľ hostela právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.
 20. Sťažnosti, reklamácie, požiadavky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma zodpovedný pracovník recepcie ako aj manažér ubytovacieho zariadenia. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii.

Prevádzkovateľ : Beta-Car s.r.o., Drevárska 23, 902 01 Pezinok, IČO 34127224